Menu

Az értelmi képességekben megjelenő nehézségek

Varázsjáték előtt

Óvónői jellemzés

Palkó az óvodába kerüléskor nem beszél, egy két szót mond csak, azt is alig érthetően. Figyelme és koncentrációs képessége messze elmarad az életkorától. A legegyszerűbb feladatot is csak akkor érti meg, ha apró részekre bontjuk, és együtt végezzük el, lépésről lépésre (pl. öltözködés, mosakodás, játékelrakás, stb.). Ez nem csak a kiscsoportban van így, hanem még a középső csoportban is. A korai logopédiai foglalkozások kezdetben nem vezetnek eredményre.

A testileg jól fejlett kisfiú mozgása bizonytalan, lassú, egyensúlyérzékelése, téri tájékozódó képessége fejletlen. Sok segítséget igényel, állandó megerősítést, biztatást, amit megkapva szívesen tevékenykedik, de hamar elfárad. Derűs, kedves kisfiú, akit mindenki szeret. Rendkívül jószívű, segítőkész.

Nagycsoportos rajzok (első év )

Varázsjáték

A fal című játék, 5 év 3 hónapos „Nagyon magas volt a létra, meg a fal”.

Varázsjáték

Nap című játék, 6 éves „Az állatka és a napocska megsimogatott

 

Meleg, elfogadó családi légkörben nevelkedik ez a kisfiú,  amiben nagyon lassan bontakozik ki, és amiben túl sok mindent megcsinálnak helyette, így mondhatnánk azt is, hogy belekényelmesedik a helyzetbe.  „Elveszti” természetes tájékozódó képességét, nincs is rá szüksége, mindig eligazítják a világban, (!) kevés önálló tevékenységre való bíztatást kap, (mint később az óvodában, ahol lépésről lépésre tanulja meg az önállóságot) „elveszti” egyensúlyérzékét, hiszen megtartják a körülötte lévők, nem kell semmilyen erőfeszítést tennie, önmagát megtartania.

Úgy tűnik, minden kívülről mozdítja meg, a belső megmozdulásra nem készteti sok minden. A logopédiai foglalkozások túl hamar állítanak elé olyan feladatot, amire még nem képes, nem is tud vele mit kezdeni (sem ő, sem a logopédus). Nagy ereje a derűs lelkében lakozik, ettől válik mindenki számára szerethetővé.

Palkó más szemszögből  (pszichológiai értelmezés)

A képzeletjátékok azonban elkezdik belülről megmozgatni, és egyben arra késztetik, hogy saját belső csendjét, derűjét színekké változtassa, szavakká formálja. Nem külső drill, vagy tanítás hatására, hanem a társak körében megélt elfogadó helyzetben, amiben mindenki a maga módján példát adott:  vagyis szavakat ajándékozott neki: hogyan lehet a jó érzéseket megfogalmazni. Az érzések ugyanis ismerősek voltak számára, csak a szavak hiányoztak. Az általa megalkotott képek, a szavak lendületbe hozták az értelmi képességeket, a belső képeket immár neki kellett tárolni, megnövelve a memória-kapacitást.

Fél év játék után kilép az „egyszínűségből” és megjelennek a színes rajzok:

Rá két hónapra megjelenik a markáns forma, és az azt átfogó történet, a pozitív én – és jövőkép:

Varázsjáték

Idősebbnek lenni című játék, 6 év 2 hónapos „6 éves vagyok és megyek az iskolába, és tanulok.”

Ezután a rejtvény – fantáziajátékban (II. kötet) alakul a belső kép, vele együtt gazdagodik a verbális kifejezőkészség is:

Varázsjáték

A felhő és az eső című játék, 6 év 4 hónapos „Nagyon sok esőcsepp volt bennem és finoman estem le, nagyon jól éreztem magam.”

Az egyszerű képi leírások (a játékszövegek) folyamattá formálták az állóképeket, logikát adva a történéseknek. Határozott igény jelent meg a szavak világának mélyebb megismerésére, így a logopédiai foglalkozások végre elérték céljukat: egy, a világra nyitottabb, a szavakra éhes gyermek jelent meg a  foglalkozásokon, és szívta magába a számára éltető erőt, ami képessé tette arra, hogy a közösségben immár önállóan boldoguljon, kezdeményezzen és tartson meg kapcsolatokat. Ez a határozottság jelenik meg a rajzi nyomatékban, a szókincs gazdagodását kíséri a világ formáinak megjelenése, a jelzős szerkezetek pedig a sokszínűséget csalták elő a lelkéből.

A közösség teljes elfogadásában készül az iskolakezdésre. A rajzon minden barátját megnevezi:

Varázsjáték

Szív szigetek című játék, 6 év 8 hónaposan „Megajándékoztuk egymást a szigeten, én adtam ajándékot a barátaimnak, és megörültek neki, és megköszönték.”

A színek és a formák az iskolában betűkké, számokká váltak a maguk természetes folyamatában.  Az analizálás még mindig sok időt igényel, de a hallott szöveg képpé válik, történetté, folyamattá, amit már nagy gyakorlattal kezel, így a mások számára sokszor nehéz feladat, a szövegértés számára a könnyebbek közé tartozik.

Derűje, érzelmi gazdagsága továbbra is képessé teszi őt arra, hogy szeressen és szerethető lehessen az új közösségben is.

Varázsjáték után

Óvónői jellemzés

A képzeletjátékokba, amit „elsőéves” nagycsoport közepén kezdünk játszani, nagy örömmel kapcsolódik be. A játékok után mindig szívesen mesél. Kezdetben pár szóval fejezi ki magát, Pl. „Jó volt. Örültem. Szép volt.” Azonban hamarosan igen nagymértékben bővül a szókincse, többször használ már rokon értelmű szavakat, később megjelennek a jelzős szerkezetek is.

Az értelmi képességeiben is (ami a normál övezet alsó határát súrolja) megfigyelhető a fejlődés. Figyelme egyre tartósabbá válik, emlékezete (mind a verbális, mind a vizuális) egyre pontosabb lesz. Gondolkodása logikusabbá válik. Mozgásfejlődésében lassúbb a változás, de kevésbé fárad el a mozgásos játékokban, tevékenységekben. Az „évismétlő” nagycsoport második felében a fejlődés még gyorsabb ütemű. A logopédiai foglalkozások is hatékonyabbak, az óvoda logopédusa is meglepődve tapasztalja a nagymértékű változást, ami elsősorban Palkó kifejezésmódjában, szókincsében jelenik meg.

A képzeletjátékok utáni élménymegosztásban már összefüggő, bővített mondatokban fejezi ki magát. Finommotorikus képessége is jelentősen javul, a sokáig gyenge nyomatékkal készült firkarajzokat felváltják a színes, formai elemekkel, megfelelő nyomatékkal készült rajzok, melyek a képzeletjátékok után születnek. A Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálata alapján Palkó megkezdheti tanulmányait az általános iskola 1. osztályában, ahol rendszeres logopédiai foglalkozásban részesül.

Az iskola visszajelzése szerint Palkó szorgalmas, igyekvő. Szeret írni, és nagyon szeret rajzolni. Az olvasás még kicsit nehezebben megy, de az olvasott szöveget megérti, és szívesen meséli el. Matematikában a kellő gyakorlás után a feladatokat egyedül megoldja. Magatartása és szorgalma példás, könyvjutalmat kapott az osztályban a „közösségi munkáért”.

További esetleírásokhoz kattintson ide!